Privacyverklaring

Jansen Vastgoed neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@jansenvastgoed.nl.

Wie is Jansen Vastgoed?
Jansen Vastgoed is de besloten vennootschap Jansen Vastgoed BV, kantoorhoudende te (8000 AD) Zwolle aan Postbus 172, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02062953. Jansen Vastgoed is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Jansen Vastgoed uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Jansen Vastgoed persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Jansen Vastgoed voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Jansen Vastgoed worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam
bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële
gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, Kenteken
gegevens, Nuts en internetverbruik, Kvk nummers
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële
gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële
gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokkenbelang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Social media account
Grondslag: Publiekrechtelijke taak
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht
Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Maatschappelijk belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Maatschappelijk belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Maatschappelijk belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Credit check
Gegevens: Bewakingsvideo, Bewakingsfoto
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Maatschappelijk belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Jansen Vastgoed heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Jansen Vastgoed over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Jansen Vastgoed. U kunt verzoeken dat Jansen Vastgoed uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Jansen Vastgoed te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Jansen Vastgoed of een derde plaatsvindt, heft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Jansen Vastgoed te verkrijgen. Jansen Vastgoed zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Jansen Vastgoed u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Jansen Vastgoed
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@jansenvastgoed.nl. Jansen Vastgoed zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Jansen Vastgoed een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Jansen Vastgoed uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Jansen Vastgoed
• Externe adviseurs
Het kan zijn dat Jansen Vastgoed verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Jansen Vastgoed ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Jansen Vastgoed worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Jansen Vastgoed worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De privacyverklaring vindt u op www.jansenvastgoed.nl

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Jansen Vastgoed uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@jansenvastgoed.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Jansen Vastgoed uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@jansenvastgoed.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens